BG Flag
EN Flag
Търсене
Уведомление за дялово участие. - 30-05-2006
ФеърПлей Интернешънъл АД-София е придобило акции от капитала на:
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/
- Брой акции, обект на сделката: 150 000;
- Процент от капитала, обект на сделката: 23.08%;
- Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 71.66%;
- Участие в капитала чрез свързани лица: 14.62%;
- Общо участие в капитала след прехвърлянето: 86.28%;
- Дата на прехвърлянето в ЦД: 25.05.2006 год.