BG Flag
EN Flag
Търсене
Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc. - 08-08-2006
Във връзка с публикация в ДВ бр. 64/08.08.2006 год. относно увеличаване на капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - София /FPP/, Ви уведомяваме за следното:

- брой акции преди увеличението: 25 350 000;
- броят акции, предложени за записване: 25 350 000;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- присвоеният борсов код на издадените права: R4FPP;
- броят на издадените права: 25 350 000;
- съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/1;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 бр. акции;
- всяко лице може запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 1;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Сомони 2001 ООД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Обединена Българска Банка АД;
- началната и крайната дата за прехвърляне на правата: 17.08.2006 год./01.09.2006 год.;
- начална дата за записване на акциите: 17.08.2006 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 27.09.2006 год.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 17.08.2006 год.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 30.08.2006 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал 7 от ЗППЦК: 11.09.2006 год.;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението в Държавен вестник или към 15.08.2006 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да  участва в увеличението на капитала  е 11.08.2006 год.