BG Flag
EN Flag
Търсене
Регистрация на ЦК. - 28-08-2006
Във връзка  с подадено заявление на  Българска Фондова Борса АД – София и Решение на КФН № 616-Е/09.08.2006 год. относно вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, регистрира  последваща емисията на “Неофициален пазар на акции” както следва:
- ISIN код на емисията: BG1100042057;
- Размер на емисията преди увеличението: 650 000 лева;
- Размер на увеличението: 24 700 000 лева;
- Размер на емисията след увеличението: 25 350 000 лева;
- Общ брой на акциите: 25 350 000 броя акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;
- На емисията е присвоен борсов код: FPP;
- Дата на въвеждане за търговия: 29.08.2006 год. /вторник/