BG Flag
EN Flag
Търсене
Дата на първа котировка по нова емисия - 27-10-2006
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол №  26/26.10.2006  год., относно регистрация на ценни книжа, определяме дата на първа  котировка, както следва:
- Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
- ISIN код на емисията: BG2100030068;
- Размер на емисията: 4 000 000 Евро;
- На емисията се присвоява борсов код: BFPP;
Датата на първа котировка: 30.10.2006 год. /понеделник/