BG Flag
EN Flag
Търсене
Регистрация на ЦК - 21-11-2006
Във връзка с подадено заявление на Българска Фондова Борса АД - София и Решение на КФН № 1047 - E/25.10.2006 год за вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени от ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ-София /FРP/, регистрира за вторична търговия на “Неофициален пазар”, “Пазар на акции”, последваща емисия акции на както следва:
- Емитент: ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ;
- ISIN код на емисията: BG1100042057;
- Размер на емисията преди увеличението: 25 350 000 лева;
- Размер на увеличението: 25 350 000 лева;
- Размер на емисията след увеличението: 50 700 000 лева;
- Общ брой на акциите: 50 700 000 броя акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 лев;
- На емисията е присвоен борсов код: FРP;
- Дата на въвеждане за търговия: 23.11.2006 год. /четвъртък/