BG Flag
EN Flag
Търсене
Уведомление за дялово участие - 17-05-2007
ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/ е прехвърлило свои акции от капитала на:
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/;
- Брой акции, обект на сделката: 1 479 200;
- Процент от капитала, обект на сделката: 2.92%;
- Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 68.44%;
- Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%;
- Общо участие в капитала след прехвърлянето: 68.44%;
- Дата на прехвърлянето в ЦД: 16.05.2007 год.