BG Flag
EN Flag
Търсене

Постъпило искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти - 17-08-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за първоначално придобити варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 10-08-2022

На 01.08.2022 г. успешно приключи първичното публично предлагане на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 03-08-2022

Набирателна сметка, по която да бъде заплатена емисионната стойност на варанти с ISIN код BG9200002228 - 18-07-2022

Основна информация за първичното публично предлагане на варанти с ISIN код BG9200002228 - 12-07-2022

Първично публично предлагане на емисия варанти с ISIN код BG9200002228 - 07-07-2022

Сключен договор с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС - 08-06-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дяловото участие на Анна Захариева - 30-05-2022

Уведомление за промяна в акционерното участие на Марио Захариев и "Феърплей Интернешънъл" АД в капитала на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ - 26-04-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на Марио Захариев и за придобито дялово участие от Милена Захариева, Катерина Захариева и Марина Захариева - 14-04-2022

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 и 67800.35.135 - 12-04-2022

ТРРЮЛНЦ вписа устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, приет на проведено на 07.03.2022 г. ОСА - 17-03-2022

Решение на МОСВ за извършване на екологична оценка - 10-03-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД и "ФП Инвест" АД в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - 02-03-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, Анна Захариева и Марио Захариев в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. - 28-02-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, "ФеърПлей Аграрен Фонд" АД и Марио Захариев в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. - 28-02-2022

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби сградата на Hill Tower - 31-01-2022