BG Flag
EN Flag
Търсене

Постъпило искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти - 17-08-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за първоначално придобити варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 10-08-2022

На 01.08.2022 г. успешно приключи първичното публично предлагане на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 03-08-2022

Набирателна сметка, по която да бъде заплатена емисионната стойност на варанти с ISIN код BG9200002228 - 18-07-2022

Основна информация за първичното публично предлагане на варанти с ISIN код BG9200002228 - 12-07-2022

Първично публично предлагане на емисия варанти с ISIN код BG9200002228 - 07-07-2022

Сключен договор с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС - 08-06-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за промяна в дяловото участие на Анна Захариева - 30-05-2022

Уведомление за промяна в акционерното участие на Марио Захариев и "Феърплей Интернешънъл" АД в капитала на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ - 26-04-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на Марио Захариев и за придобито дялово участие от Милена Захариева, Катерина Захариева и Марина Захариева - 14-04-2022

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 и 67800.35.135 - 12-04-2022

ТРРЮЛНЦ вписа устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, приет на проведено на 07.03.2022 г. ОСА - 17-03-2022

Решение на МОСВ за извършване на екологична оценка - 10-03-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД и "ФП Инвест" АД в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - 02-03-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, Анна Захариева и Марио Захариев в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. - 28-02-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, "ФеърПлей Аграрен Фонд" АД и Марио Захариев в капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. - 28-02-2022

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби сградата на Hill Tower - 31-01-2022

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на Марио Захариев Захариев - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "Феърплей Интернешънъл" АД - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФП Инвест" АД - 14-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФеърПлей Интернешънъл" АД - 02-12-2021

Уведомление за приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти - 19-11-2021

Покана за ИОСА на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ на 22.11.2021 - 21-10-2021

ТР към Агенция по вписванията публикува Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 19-10-2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК - 14-10-2021

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 септември 2021 - 28-09-2021

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на 15 години - 15-07-2021

Основна информация за увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

Съобщение за началото на публичното предлагане - 21-06-2021

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общото събрание на акционерите на 21-07-2021г. - 18-06-2021

Протокол от Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 10.06.2021 г. - 11-06-2021

Ваканционно селище "Санта Марина" изцяло оперативно от 1 юни 2021 след сключени договори за наем на търговски и административни площи - 02-06-2021

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ на 10 юни 2021 - 01-06-2021

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 май 2021 - 28-05-2021

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ 28 МАЙ 2021 - 27-04-2021

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗА ГОСА 2020 - 14-08-2020

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ - 14-08-2020

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ сключи договори за наем - 02-08-2019

Промени в Устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - 22-07-2019

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започва изплащането на дивидент за 2017г. - 02-11-2018

Уведомление за промяна в дялово участие - 22-02-2018

Сделка на извънборсов сегмент - 03-01-2018

Пприключване на подписката и резултат от публичното предлагане при издаване на емисия варанти - 06-12-2016

Уведомление за промяна в дялово участие - 01-12-2016

Уведомление за начало на подписка и график на предлагането - 19-10-2016

Уведомление за увеличаване на капитал с права - 25-02-2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО - 23-12-2015

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО - 23-12-2015

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО - 24-11-2015

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО - 24-11-2015

Решение за погасяване (плащане) по емисия обезпечени корпоративни облигации - 28-09-2015

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ продаде имот в Пловдив - 08-05-2014

Решения на Извънредното общо събрание на облигационерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ - 13-02-2014

„ФеърПлей ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е инвеститор на годината - 06-02-2014

Решение на извънредно общо събрание на акционерите - 15-01-2014

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започна изплащането на дивидент за 2012г. - 18-12-2013

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ сключи предварителен договор за продажба на имот - 05-07-2013

КФН потвърди проспект на облигационната емисия на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ - 26-06-2013

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. - 16-04-2013

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 2 към чл. 6. - 16-04-2013

Вътрешна информация по чл. 4 от ЗПЗФИ относно проведеното днес Общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG2100002133. - 19-02-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2011 г. - 28-11-2012

Извънредно общо събрание на акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на 10.12.2012 г. - 09-11-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2010г. - 06-10-2011

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на Дружеството - 07-04-2011

Информация по чл.82б от ЗППЦК за "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ през 2010 г. - 22-03-2011

Промяна в дяловото участие на „ФеърПлей Интернешънъл” АД в капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ - 01-03-2011

Асоциация на Дружествата със специална инвестиционна цел – „АДСИЦ” - 24-02-2011

Паметник на руския подводничар в гр. Созопол - 30-07-2010

Райчо Дянков – Инвестиционен мениджър на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ стана член на Кралската институция на експерт-оценителите във Великобритания (MRICS) - 20-05-2010

Ваканционно селище „Санта Марина” град Созопол със златна награда в конкурса на руското издание Homes Overseas – Homes Overseas 2010 Russian Awards - 15-04-2010

Десетилетие на съвършено обслужване - 26-02-2010

Финансов отчет на дружеството към 31.12.2009 г. - 10-02-2010

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ избраха нов член на съвета на директорите - 07-01-2010

Ваканционен хотел „Св. Иван Рилски” в гр. Банско с награда за най-добър четиризвезден ваканционен хотел за 2009 г. - 10-12-2009

Извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ - 03-12-2009

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 14-10-2009

“Феърплей Пропъртис” АДСИЦ включено в широкия индекс BG40 - 09-09-2009

Отчет към първо тримесечие на 2009 г. - 16-04-2009

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 16-04-2009

Годишно общо събрание на акционерите - 09-02-2009

Годишен финансов отчет за 2008г. - 09-02-2009

Отчет към четвърто тримесечие на 2008 г. - 29-01-2009

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 12-01-2009

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 08-10-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити - 09-09-2008

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 09-07-2008

На 23.05.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит - 26-05-2008

Акциите от четвъртото увеличение на капитала на дружеството ще се търгуват от 20 май 2008 г. - 19-05-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за овърдрафт в размер на 1,5 млн. евро - 15-05-2008

Дружеството сключи окончателен договор за покупка на поземлени имоти в гр. София, район Студентски град - 14-04-2008

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 11-04-2008

Информация относно разпределение на дивидент за 2007г. - 09-04-2008

Информация относно разпределение на дивидент за 2007г. - 07-04-2008

На 04.04.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит - 07-04-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити - 01-04-2008

Съобщение от БФБ - София АД относно акционерите на Дружеството с право на дивидент - 27-03-2008

Годишно Общо събрание на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - 11-02-2008

На 06.02.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен отчет за 2007 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ - 06-02-2008

Отчет към четвърто тримесечие на 2007 г. - 30-01-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за строителство на жилищна сграда в с. Черноморец - 28-11-2007

Съветът на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ реши да увеличи капитала на дружеството от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. чрез емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой - 06-11-2007

Отчет към трето тримесечие на 2007 г. - 23-10-2007

ФеърПлей Пропъртис в BG-REIT индекс - 17-08-2007

ФПП АДСИЦ стартира нов проект в курорт Паничище, общ. Сапарева баня - 03-08-2007

Отчет към второ тримесечие на 2007 г. - 17-07-2007

Анекс към договор за овърдрафт - 16-07-2007

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 11-07-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за овърдрафт с Българска Пощенска Банка АД - 02-07-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с награда за най-добро корпоративно управление за 2006 г. при дружества със специална инвестиционна цел - 28-06-2007

Други новини - 25-06-2007

Замяна на обслужващо дружество - 25-06-2007

Уведомление за дялово участие - 17-05-2007

Решения на ОСА - 23-03-2007

Други новини - 21-03-2007

Други новини - 20-03-2007

На 06.02.2007 г. дружеството придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се във ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол и в местността Мисаря - 08-02-2007

Годишен финансов отчет за 2006 г. - 02-02-2007

Свикване на ОСА - 02-02-2007

Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. - 30-01-2007

Отчет за първо тримесечие на 2007 г. - 30-01-2007

На 13.12.2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, местността Санта Марина и в с. Черноморец - 18-12-2006

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

Регистрация на ЦК - 21-11-2006

Счетоводни отчети - 30-10-2006

Дата на първа котировка по нова емисия - 27-10-2006

Регистрация на емисия облигации на Неофициален пазар, на БФБ-София АД - 26-10-2006

Промени в капитала на дружеството. - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи предварителен договор със Санта Марина АД за покупко-продажба на право на строеж и построяване на апартаменти, ателиета и общи части. - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София сключи със Санта Марина АД предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти. - 02-10-2006

Решения от заседание на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, проведено на 25.09.2006 год. - 28-09-2006

Приключи записването на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 28-09-2006

Първо общото събрание на облигационерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 12-09-2006

11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 05-09-2006

Регистрация на ЦК. - 28-08-2006

Дружеството да сключи договори със Санта Марина АД и Свети Иван Рилски ООД. - 21-08-2006

Записана емисия корпоративни облигации. - 14-08-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc. - 08-08-2006

Решение на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за емитиране на корпоративни обезпечени облигации. - 04-08-2006

На 28.07.2006 год. дружеството придоби право на строеж и одобрен архитектурен проект на хотел във Ваканционно селище Св. Иван Рилски, Банско - 28-07-2006

Увеличаване на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 20-07-2006

Промени в капитала на дружеството. - 19-07-2006

Приключи записването на акции от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 18-07-2006

Счетоводни отчети. - 18-07-2006

На 30.06.2006г. ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 30-06-2006

Аукциона за продажбата на правата от увеличаването на капитала на дружеството - 30.06.2006 г. - 27-06-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за банков кредит със Стопанска и Инвестиционна Банка АД. - 20-06-2006

Дружеството сключи Договор със „Санта Марина” АД за покупко-продажба на недвижими имоти. - 19-06-2006

Годишно общо събрание на акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 06-06-2006

Отменят се ограниченията по чл. 94, ал. 1 и 12 в рамките на една търговска сесия за съответната емисия. - 05-06-2006

Уведомление за дялово участие. - 30-05-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. - 30-05-2006

Промяна на инвестиционния посредник /промени в текста на съобщението за увеличаване на капитала. - 26-05-2006

Дата на първа котировка по нова емисия. - 17-05-2006

Общо събрание на акционерите. - 05-05-2006

Счетоводни отчети. - 27-04-2006

Общо събрание на акционерите. - 21-04-2006

Промени в капитала на дружеството. - 13-04-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи авансово плащане за Санта Марина. - 03-04-2006

Счетоводни отчети. - 28-03-2006

Промени в устава на дружеството. - 20-03-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за Санта Марина. - 16-03-2006

Решения на ОСА. - 06-03-2006

Общо събрание на акционерите. - 21-02-2006

СД на БФБ - Вземане на решение за регистрация на ЦК. - 20-02-2006

Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството. - 17-02-2006