BG Flag
EN Flag
Търсене
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ има едностепенна форма на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Маню Тодоров Моравенов
Председател на Съвета на директорите на Дружеството и изпълнителен Директор
Маню Моравенов е изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ от учредяването на дружеството август 2005г. Той е и изпълнителен директор на инвестиционния посредник „Фоукъл Пойнт Инвестмънтс” АД, Председател на Асоциацията на Дружествата със специална инвестиционна цел, както и Председател на Българската национална комисия по корпоративно управление
М. Моравенов води курс за магистри „Електронни борси” към Висшето училище по застраховане и финанси и има докторска степен по специалност “Финанси, кредит и застраховка” към СУ “Климент Охридски”, и магистърска степен по „Икономическа информатика” към УНСС. Той има над 14 годишен опит в областта на инвестициите и капиталовите пазари като е заемал ръководни позиции в институциите на българския капиталов пазар – ДКЦК (настояща КФН) и Българска фондова борса – София АД (БФБ). Г-н Моравенов е един от авторите на Националния кодекс по корпоративно управление, както и е участвал активно в изграждането на нормативната уредба и инфраструктурата на регулираните капиталови пазари в България. Маню Моравенов има редица специализации и участия в международни конференции по проблемите на капиталовите пазари, проведени Токио, Бостън, Ню Йорк, Виена, Истанбул, Вилнюс, Будапеща, Прага и др.

Ивайло Александров Панов
Член на Съвета на директорите на Дружеството
Ивайло Панов има магистърска степен по специалност „Автоматизация на дискретно производство” от Технически университет, гр.София. Професионалният опит на г-н Панов е свързан изцяло със сектора на недвижимите имоти. От 1992 до 1993 г. той е работил като брокер в „Интертайм Континентал” ООД, а в периода 1994 - 1997 г. е бил съсобственик на агенция за недвижими имоти. От 1997 г. до момента Ивайло Панов работи във „ФеърПлей Интернешънъл” АД и ръководи екипа на отдел „Продажби и инвестиции”. e-mail: i.panov@fpi.bg
Мариана Николаева Дойнова
Член на Съвета на директорите на Дружеството
Мариана Николаева Дойнова е завършила магистратура по „Икономика на индустрията” в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов през 2000 г. Има допълнителна професионална квалификация по специалност „Финансов мениджмънт”. В периода септември 1999 – октомври 2000 г. Мариана Дойнова е работила като оперативен счетоводител в „Малтехагро” ООД, гр.Ботевград. През следващите три години тя е била счетоводител и заместник главен счетоводител в „ОС – Агробилд” АД, гр.София. Мариана Дойнова се присъединява към екипа на „ФеърПлей Интернешънъл” АД през месез март 2004 г. и до ноември 2006 г. работи като счетоводител в дружеството. В периода ноември 2007- ноември 2008 изпълнява длъжността финансов мениджър в „Санта марина” АД. От ноември 2008 г. до момента Мариана Дойнова заема позицията на финансов мениджър във „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
Миглена Венцеславова Димитрова
Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството
Миглена Димитрова е завършила магистратура по „Финанси” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) през 2007 г. Миглена Димитрова е бакалавър по специалност Публична администрация от същия университет и е преминала през стажантска програма на Народното събрание на република България. От 2014г. е сертифициран от Комисията за финансов надзор инвестиционен консултант.
Професионалният опит на Миглена Димитрова е свързан с административни позиции в „Прайсуотърхаус Купърс България” АД и Екзекютив център София.
Към екипа на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се присъединява през 2007г. и от 2015г. е назначена на трудов договор като Директор връзки с инвеститорите.
e-mail: m.dimitrova@fpp.bg
  • Ангел Петров Крайчев     
  • Дора Иванова Цолова
  • Веселин Борисов Воденичаров
  •    
    Мандатът на Одитния комитет е 4 (четири) години.